Nama-Nama Para Pejuang Perang Badr (Badar)

 Ask - Ask.co.id - Index

Assalamualaikum Sahabat Bagaimana Keadaan Kalian Hari Ini, Kami Doakan Semoga Sehat Selalu.

Nama-Nama Para Pejuang Perang Badr (Badar)

Nama-Nama Para Pejuang Perang Badr (Badar)

17 Ramadhan 2 H / 13 Maret 624 M

Kisah heroik Ahli badr

• sebaik2 balasan dari Allah dan kedudukan yang terbaik untuk semua NAMA NAMA AHLUL BADAR dan semoga kita dapat bagian syafaat para syuhada' badar •

Nama-Nama Para Pejuang Perang Badr adalah sebagai berikut :

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah ﷺ.

2. Abu Bakar as-Shiddiq رضي الله عنه

3. Umar bin al-Khattab رضي الله عنه

4. Utsman bin Affan رضي الله عنه

5. Ali bin Abu Tholib رضي الله عنه

6. Talhah bin ‘Ubaidillah رضي الله عنه

7. Bilal bin Rabbah رضي الله عنه

8. Hamzah bin Abdul Muttolib رضي الله عنه

9. Abdullah bin Jahsyi رضي الله عنه

10. Al-Zubair bin al-Awwam رضي الله عنه

11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim رضي الله عنه

12. Abdur Rahman bin ‘Auf رضي الله عنه

13. Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه

14. Sa’ad bin Abi Waqqas رضي الله عنه

15. Abu Kabsyah al-Faris رضي الله عنه

16. Anasah al-Habsyi رضي الله عنه

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi رضي الله عنه

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه

19. Abu Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه

20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه

21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه

22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه

23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib رضي الله عنه

24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah رضي الله عنه

25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) رضي الله عنه

26. Salim (maula Abu Huzaifah) رضي الله عنه

27. Sinan bin Muhsin رضي الله عنه

28. ‘Ukasyah bin Muhsin رضي الله عنه

29. Sinan bin Abi Sinan رضي الله عنه

30. Abu Sinan bin Muhsin رضي الله عنه

31. Syuja’ bin Wahab رضي الله عنه

32. ‘Utbah bin Wahab رضي الله عنه

33. Yazid bin Ruqais رضي الله عنه

34. Muhriz bin Nadhlah رضي الله عنه

35. Rabi’ah bin Aksam رضي الله عنه

36. Thaqfu bin Amir رضي الله عنه

37. Malik bin Amir رضي الله عنه

38. Mudlij bin Amir رضي الله عنه

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i رضي الله عنه

40. ‘Utbah bin Ghazwan رضي الله عنه

41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) رضي الله عنه

42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi رضي الله عنه

43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) رضي الله عنه

44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah رضي الله عنه

45. Umair bin Abi Waqqas رضي الله عنه

46. Al-Miqdad bin ‘Amru رضي الله عنه

47. Mas’ud bin Rabi’ah رضي الله عنه

48. Zus Syimalain Amru bin Amru رضي الله عنه

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi رضي الله عنه

50. Amir bin Fuhairah رضي الله عنه

51. Suhaib bin Sinan رضي الله عنه

52. Abu Salamah bin Abdul Asad رضي الله عنه

53. Syammas bin Uthman رضي الله عنه

54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam رضي الله عنه

55. Ammar bin Yasir رضي الله عنه

56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i رضي الله عنه

57. Zaid bin al-Khattab رضي الله عنه

58. Amru bin Suraqah رضي الله عنه

59. Abdullah bin Suraqah رضي الله عنه

60. Sa’id bin Zaid bin Amru رضي الله عنه

61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) رضي الله عنه

62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi رضي الله عنه

63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه

64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه

65. Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه

66. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه

67. Aqil bin al-Bukair رضي الله عنه

68. Khalid bin al-Bukair رضي الله عنه

69. Iyas bin al-Bukair رضي الله عنه

70. Uthman bin Maz’un رضي الله عنه

71. Qudamah bin Maz’un رضي الله عنه

72. Abdullah bin Maz’un رضي الله عنه

73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un رضي الله عنه

74. Ma’mar bin al-Harith رضي الله عنه

75. Khunais bin Huzafah رضي الله عنه

76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm رضي الله عنه

77. Abdullah bin Makhramah رضي الله عنه

78. Abdullah bin Suhail bin Amru رضي الله عنه

79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah رضي الله عنه

80. Hatib bin Amru رضي الله عنه

81. Umair bin Auf رضي الله عنه

82. Sa’ad bin Khaulah رضي الله عنه

83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah رضي الله عنه

84. Amru bin al-Harith رضي الله عنه

85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah رضي الله عنه

86. Safwan bin Wahab رضي الله عنه

87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah رضي الله عنه

88. Sa’ad bin Muaz رضي الله عنه

89. Amru bin Muaz رضي الله عنه

90. Al-Harith bin Aus رضي الله عنه

91. Al-Harith bin Anas رضي الله عنه

92. Sa’ad bin Zaid bin Malik رضي الله عنه

93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi رضي الله عنه

94. ‘Ubbad bin Waqsyi رضي الله عنه

95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi رضي الله عنه

96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz رضي الله عنه

97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi رضي الله عنه

98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj رضي الله عنه

99. Salamah bin Aslam bin Harisy رضي الله عنه

100. Abul Haitham bin al-Tayyihan رضي الله عنه

101. ‘Ubaid bin Tayyihan رضي الله عنه

102. Abdullah bin Sahl رضي الله عنه

103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid رضي الله عنه

104. Ubaid bin Aus رضي الله عنه

105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd رضي الله عنه

106. Mu’attib bin ‘Ubaid رضي الله عنه

107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi رضي الله عنه

108. Mas’ud bin Sa’ad رضي الله عنه

109. Abu Absi Jabr bin Amru رضي الله عنه

110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi رضي الله عنه

111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah رضي الله عنه

112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail رضي الله عنه

113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid رضي الله عنه

114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar رضي الله عنه

115. Sahl bin Hunaif bin Wahib رضي الله عنه

116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه

117. Mubasyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه

118. Rifa’ah bin Abdul Munzir رضي الله عنه

119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man رضي الله عنه

120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy رضي الله عنه

121. Rafi’ bin Anjadah رضي الله عنه

122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid رضي الله عنه

123. Tha’labah bin Hatib رضي الله عنه

124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah رضي الله عنه

125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه

126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi رضي الله عنه

127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi رضي الله عنه

128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi رضي الله عنه

129. Asim bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه

130. Jubr bin ‘Atik رضي الله عنه

131. Malik bin Numailah al-Muzani رضي الله عنه

132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi رضي الله عنه

133. Abdullah bin Jubair رضي الله عنه

134. Asim bin Qais bin Thabit رضي الله عنه

135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه

136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه

137. Salim bin Amir bin Thabit رضي الله عنه

138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah رضي الله عنه

139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man رضي الله عنه

140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah رضي الله عنه

141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah رضي الله عنه

142. Sa’ad bin Khaithamah رضي الله عنه

143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah رضي الله عنه

144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) رضي الله عنه

145. Al-Harith bin Arfajah رضي الله عنه

146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair رضي الله عنه

147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru رضي الله عنه

148. Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه

149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah رضي الله عنه

150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه

151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه

152. Subai bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه

153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه

154. Abdullah bin Abbas رضي الله عنه

155. Yazid bin al-Harith bin Qais رضي الله عنه

156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah رضي الله عنه

157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه

158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه

159. Sufyan bin Bisyr bin Amru رضي الله عنه

160. Tamim bin Ya’ar bin Qais رضي الله عنه

161. Abdullah bin Umair رضي الله عنه

162. Zaid bin al-Marini bin Qais رضي الله عنه

163. Abdullah bin ‘Urfutah رضي الله عنه

164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais رضي الله عنه

165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai رضي الله عنه

166. Aus bin Khauli bin Abdullah رضي الله عنه

167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru رضي الله عنه

168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah رضي الله عنه

169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid رضي الله عنه

170. Amir bin Salamah رضي الله عنه

171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad رضي الله عنه

172. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه

173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah رضي الله عنه

174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan رضي الله عنه

175. ‘Ubadah bin al-Somit رضي الله عنه

176. Aus bin al-Somit رضي الله عنه

177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah رضي الله عنه

178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus رضي الله عنه

179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah رضي الله عنه

180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam رضي الله عنه

181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam رضي الله عنه

182. Amru bin Iyas رضي الله عنه

183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru رضي الله عنه

184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy رضي الله عنه

185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه

186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه

187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid رضي الله عنه

188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah رضي الله عنه

189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais رضي الله عنه

190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah رضي الله عنه

191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan رضي الله عنه

192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus رضي الله عنه

193. Ka’ab bin Humar al-Juhani رضي الله عنه

194. Dhamrah bin Amru رضي الله عنه

195. Ziyad bin Amru رضي الله عنه

196. Basbas bin Amru رضي الله عنه

197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi رضي الله عنه

198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه

199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh رضي الله عنه

200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh رضي الله عنه

201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) رضي الله عنه

202. Abdullah bin Amru bin Haram رضي الله عنه

203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه

204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه

205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه

206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid رضي الله عنه

207. Hubaib bin Aswad رضي الله عنه

208. Thabit bin al-Jiz’i رضي الله عنه

209. Umair bin al-Harith bin Labdah رضي الله عنه

210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur رضي الله عنه

211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ رضي الله عنه

212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ رضي الله عنه

213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais رضي الله عنه

214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr رضي الله عنه

215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr رضي الله عنه

216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه

217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه

218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه

219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه

220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah رضي الله عنه

221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid رضي الله عنه

222. Sawad bin Razni bin Zaid رضي الله عنه

223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه

224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه

225. Abdullah bin Abdi Manaf رضي الله عنه

226. Jabir bin Abdullah bin Riab رضي الله عنه

227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man رضي الله عنه

228. An-Nu’man bin Yasar رضي الله عنه

229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir رضي الله عنه

230. Qutbah bin Amir bin Hadidah رضي الله عنه

231. Sulaim bin Amru bin Hadidah رضي الله عنه

232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) رضي الله عنه

233. Abbas bin Amir bin Adi رضي الله عنه

234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad رضي الله عنه

235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais رضي الله عنه

236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah رضي الله عنه

237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus رضي الله عنه

238. Qais bin Mihshan bin Khalid رضي الله عنه

239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid رضي الله عنه

240. Jubair bin Iyas bin Khalid رضي الله عنه

241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman رضي الله عنه

242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah رضي الله عنه

243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid رضي الله عنه

244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih رضي الله عنه

245. Al-Fakih bin Bisyr رضي الله عنه

246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah رضي الله عنه

247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه

248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه

249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه

250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه

251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه

252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan رضي الله عنه

253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah رضي الله عنه

254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan رضي الله عنه

255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid رضي الله عنه

256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir رضي الله عنه

257. Khalifah bin Adi bin Amru رضي الله عنه

258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan رضي الله عنه

259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari رضي الله عنه

260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man رضي الله عنه

261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid رضي الله عنه

262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza رضي الله عنه

263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru رضي الله عنه

264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani رضي الله عنه

265. Mas’ud bin Aus bin Zaid رضي الله عنه

266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid رضي الله عنه

267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid رضي الله عنه

268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه

269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه

270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه

271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah رضي الله عنه

272. Abdullah bin Qais bin Khalid رضي الله عنه

273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani رضي الله عنه

274. Ishmah al-Asyja’i رضي الله عنه

275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi رضي الله عنه

276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man رضي الله عنه

277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan رضي الله عنه

278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه

279. Ubai bin Ka’ab bin Qais رضي الله عنه

280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais رضي الله عنه

281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram رضي الله عنه

282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit رضي الله عنه

283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl رضي الله عنه

284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit رضي الله عنه

285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith رضي الله عنه

286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi رضي الله عنه

287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik رضي الله عنه

288. Abu Salit bin Usairah bin Amru رضي الله عنه

289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik رضي الله عنه

290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid رضي الله عنه

291. Muhriz bin Amir bin Malik رضي الله عنه

292. Sawad bin Ghaziyyah رضي الله عنه

293. Abu Zaid Qais bin Sakan رضي الله عنه

294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim رضي الله عنه

295. Sulaim bin Milhan رضي الله عنه

296. Haram bin Milhan رضي الله عنه

297. Qais bin Abi Sha’sha’ah رضي الله عنه

298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru رضي الله عنه

299. ‘Ishmah al-Asadi رضي الله عنه

300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik رضي الله عنه

301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah رضي الله عنه

302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah رضي الله عنه

303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud رضي الله عنه

304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru رضي الله عنه

305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah رضي الله عنه

306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud رضي الله عنه

307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal رضي الله عنه

308. Ka’ab bin Zaid bin Qais رضي الله عنه

309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi رضي الله عنه

310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan رضي الله عنه

311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah رضي الله عنه

312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj رضي الله عنه

313. Oleh bin Syuqrat رضي الله عنه 

(khadam Nabi ﷺ )


Allah ﷻ berfirman,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“…Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan 

  yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

 (QS. Al Baqarah: 249)


Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan 

syarat Imam Muslim dari hadits Jâbir, ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا

Yang ikut serta dalam Perang Badar tidak akan masuk neraka 

(Al-Fath, 9/46)

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad, Wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad.
Sumber :

Buku Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah 

Penulis Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, 

---------------

Rasulullah ﷺ hanya membawa 313 pasukan dalam perang badar termasuk Rasulullah ﷺ. 

Rinciannya, 82 sahabat muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj.


‘Utsmân bin ‘Affân al-Qurasyi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Walaupun tidak berada di medan pertempuran, tetapi Rasulullah ﷺ memberinya 

bagian dari harta rampasan, karena Beliau ﷺ memerintahkannya untuk menjaga putri Beliau). 
Banyak Hal Yang Akan Kita Bahas Silahkan Kunjungi Website Kami Secara Berkala Agar Anda Tidak Ketinggalan Informsi Yang Unik Dan Menarik Lainya, Share Bila Postingan Ini Bermanfaat.

Terimakasih Dan Sampai Jumpa.

Kategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama